riverhouse.pl

Regulamin strony
Niniejszy Regulamin, jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r.
Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów
sprzedaży w Serwisie, zgodnie z treścią innych ustaw, odpowiednio
regulujących ten obowiązek.
Serwis prowadzony jest przez Patryka Orzechowskiego, prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą:
RIVERHOUSE MAZURY z siedzibą w Lipińskich Małych 7 NIP 8481692003       REGON   524911813. Wyłączne prawo do prowadzenia Serwisu ma wskazany powyżej podmiot,
który jest Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Serwisu. W
przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontaktowanie się na poniższe
dane teleadresowe:
tel.: 502711372, e-mail Biuro@riverhouse.pl
Serwis działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z
poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w
szczególności mając na względzie standardy ecommerce w przedmiocie
jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji.
Definicje:
Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o
obowiązkach oraz uprawnieniach Stron Umowy,
Strona – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca – w przypadku pojęcia
Strony – rozumie się Klienta oraz Sprzedawcę łącznie,
Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez
jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem
jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do
chwili zawarcia umowy włącznie,
Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem www.spariverhouse.pl
Sprzedawca – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.spariverhouse.pl
Klient– osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu,
Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty lub usługi za
pośrednictwem Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową,
Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu,
Konto – panel Użytkownika dostępny natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty.
Panel dostępny po zalogowaniu się wyznaczonym, i przesłanym na adres
mailowy hasłem.
Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt lub usługę,
wybrana przez Klienta podczas składanego zamówienia oferowana przez
Serwis lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych z Serwisem w
innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności,
Par. 1 Postanowienia Ogólne
Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż kursów online, ebooków.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie
znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
– Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.
926 ze zm.).
Treści znajdujące się w Serwisie, opisujące szkolenia i usługi oferowane
przez Usługodawcę, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego.
Cennik znajdujący się na stronie głównej Serwisu nie stanowi oferty
handlowej w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego.
Par. 2 Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy
Klient może składać zamówienia w serwisie 24 godziny na dobę 7 dni w
tygodniu poprzez stronę internetową www.spariverhouse.pl
Serwis prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza krajem.
Informacje o produktach i usługach prezentowane na stronach
internetowych Serwisu stanowią informację handlową w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego.
Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego,
złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
W celu złożenia zamówienia Klient powinien skorzystać ze e-sklepu
dostępnego pod adresem adres www.spariverhouse.pl
Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za złożone.
Zamówienia złożone w w/w sposób są potwierdzane mailowo z zapytaniem o termin realizacji. Za chwilę
zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z
potwierdzeniem przyjęcia zamówienia i rezerwacji. Z chwila zaksięgowania środków, na
podany w formularzu adres email Klienta natychmiast zostanie przesłany
mail z potwierdzeniem terminu rezerwacji.
Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu jest dzień
w którym klient skorzystał z wykupionej usługi .
Par. 3 Płatności
Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie są cenami brutto, wyrażonymi w
złotych polskich, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), określony
odrębnymi przepisami.
Serwis przewiduje następujące rodzaje płatności:
a) Płatność on-line poprzez serwis Paynow
b) Przelew bankowy
Klient dokonuje zamówienia według cen obowiązujących w chwili złożenia
zamówienia.
Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy
zamówień już realizowanych.
Par. 4 Procedura Reklamacyjna
Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu
Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres
poczty elektronicznej: biuro@riverhouse.pl . Prawidłowo złożona reklamacja
powinna, co najmniej zawierać oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres
zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy), opis
reklamowanego faktu lub usługi.
W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają
uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do
składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych
wyjaśnień przez Serwis przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Serwis ponosi
odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556
i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
Serwis w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia
Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał
oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany usługi albo złożył
oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być
obniżona, a Serwis nie ustosunkował się do tego żądania w terminie
czternastu dni, uważa się, za żądanie to uznał za uzasadnione
W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie
konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,
odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi jest wyłączona.
Par. 5 Odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania
Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który
zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i
bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz
35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na
piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu
umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną lub
na adres do doręczeń.
Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik
do niniejszego Regulaminu.
Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z
dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji
lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.
Par. 6 Wymagania Techniczne oraz informacja o plikach cookies
Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem
teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do
poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa.
Serwis korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również tzw.
„ciasteczka „) stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i
są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Serwisu.
Pliki wskazane w pkt 1 pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego
indywidualnych preferencji.
W ramach Serwisu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są:
Cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu
końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do
momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez Użytkownika.
Cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie
zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony
www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www.
Cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez
właściciela. Cookies zewnętrzne, to pliki cookies umieszczone na stronie
www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych
statystyk przez Google Analytics.
W celu zmiany ustawień Polityki Cookies należy zmienić ustawienia
przeglądarki.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików
Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych
przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki
internetowej.
Par. 7 Postanowienia Końcowe
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach
znajdujących się w Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku szkoleń
i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w zależności od
zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w
związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego
niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od
Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie
był w stanie zapobiec;
c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez
Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim
poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie
później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji
Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie
z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest
konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze
względu na siedzibę Serwisu.
Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) telefon: 502711372
b) email: biuro@riverhouse.pl pisemnie na adres: adres Lipinskie Male 7, 19-335 Prostki.
Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu.
Wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie stanowią przedmiot prawa
autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i
rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Serwisu jest zabronione.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia data uruchomienia sklepu .
Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego
załatwienia sprawy poprzez:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
b) mediację
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji
Konsumentów korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

Regulamin najmu i rezerwacji apartamentów Riverhouse.pl

1. Dokonanie rezerwacji i wpłata zaliczki jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
2. Goście przebywający w domkach na terenie ośrodka proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
3. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
4. Ze względu na czesciowo drewnianą konstrukcję w domkach nie wolno pozostawić otwartego ognia bez nadzoru oraz nie wolno używać elektrycznych urządzeń grzewczych nie będących na wyposażeniu.
5. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych na terenie obiektu powstałe z jego winy.
6. Cena usług świadczonych przez właściciela domków nie obejmuje ubezpieczenia. Za szkody spowodowane na zdrowiu w czasie pobytu ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
7. Nalezy stosowac sie do zasad bezpiecznego korzystania z sauny:

 • Urzytkownik musi miec ukonczone 18 lat. Odczekaj przynajmniej godzinę po obfitym posiłku, zanim wejdziesz do sauny, lecz nie na czczo.
 • Przed wejściem do sauny fińskiej bierzemy letni prysznic i wycieramy ciało do sucha.
 • Do sauny wchodzimy nago, ewentualnie lekko owijając się lnianym płótnem lub ręcznikiem. W biżuterii, narażasz ciało na oparzenia, dlatego lepiej zostaw ją w apartamencie. Klapki zostaw poza sauną.
 • Olejki eteryczne dozujemy w odpowiedniej ilosci do kamiennego naczynia tzw. Hukka
 • Siadając w saunie ręcznik układamy pod całym ciałem, także pod stopami.
 • Po wyjściu z sauny schładzamy ciało zimną wodą. W sezonie letnim, prysznic zewnetrzny.
 • Po wyjściu z sauny suchej odpocznij, zrelaksuj się. Nie zapominaj także o uzupełnieniu płynów. Przed wejściem kolejny raz do sauny odpoczywamy 10-20 minut.
 • Po zakonczeniu saunowania nalezy zachowac czystosc, wylaczyc oswietlenie oraz odtwarzacz audio.
 • Gdy czujemy, że robi nam się słabo natychmiast wychodzimy z sauny.
 • Wszelakie opakowania, nieczystosci nalezy po sobie uprzatnac.  

8. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka oraz za szkody lub kradzież samochodu pozostawionego na parkingu.
9. Użytkownicy grila zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grilowaniu .
10.Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania rezerwacji po dwóch dniach od rezerwacji, jednocześnie informujemy, ze w przypadku skrócenia pobytu nie dokonujemy zwrotów kosztów .
11. Doba pobytu w domku rozpoczyna się o godz 14 -tej w dniu przyjazdu a kończy o godzinie
12-tej w dniu wyjazdu.
12. Cena noclegu nie zawiera ubezpieczenia oraz opłaty klimatycznej.
13. Opłata klimatyczna wynosi 1 zł/doba na osobe płacona w dniu przyjazdu.
14. W Ośrodku obowiązuje cisza nocna od godz. 22 do 6 rano.
15. Przebywanie w saunie jest możliwe do godz. 22.
16. Za zgubienie kluczy oplata wynosi 100 zł.
17. Zachowanie osób korzystających z usług Riverhouse.pl nie powinno zakłócać spokojnego wypoczynku. Apartamenty Riverhouse mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

18. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Szczególną ostrożność prosimy zachować na klatce schodowej parkingu i placu zabaw.
19. Dokonując rezerwacji klient wyraża zgodę na przetworzenia jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez Riverhouse.pl

20.W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie elektonicznie bądz telefonicznie do obsługi obiektu, co umożliwi poprawę standardu świadczonych usług.

21.Należność za pobyt płatna jest za cały okres z góry, z chwilą przybycia (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). 

 

22. Nalezy stosowac sie do zasad bezpiecznego korzystania z Bali HOT TUB Eco Smart :

 • Urzytkownik musi miec ukonczone 18 lat badz byc pod opieka uprawnionej pelnoletniej osoby. 
 • Odczekaj przynajmniej godzinę po obfitym posiłku, zanim wejdziesz do Bali.
 • Przed wejściem do Bali bierzemy letni prysznic i wycieramy ciało do sucha.
 • Do Bali wchodzimy w stroju kąpielowym.

 • Siadając w Bali nie spożywamy posiłków.

 • Po wyjściu z Bali obmywamy ciało ciepłą wodą. Ogrzewane pomieszczenie z prysznicem.

 • W Bali nie dozujemy żadnych soli bądź płynów do kąpieli.

 • Gdy czujemy, że robi nam się słabo natychmiast wychodzimy z Bali.

 • Wszelakie opakowania, nieczystosci nalezy po sobie uprzatnac. 

 
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego na posesji RIVERHOUSE w Lipińskich Małych 12D

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1 (zwanego: „RODO”), informujemy, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest właściciel RIVERHOUSE z siedzibą w Lipińskich Małych 12D , 19-335 Prostki, tel. 502711372, e-mail: info@riverhouse.pl

2. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych proszę kierować pod adresem e-mail: info@riverhouse.pl lub adres siedziby firmy.

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Ośrodka RIVERHOUSE oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO.

4. Obszar monitorowany obejmuje teren przed budynkami, część tarasową, strefę dostaw, wejście główne na plażę.

5. Podane przez Panią/Pana mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz odpowiednich umów.

6. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na zasadach określonych w RODO.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wprzypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie RIVERHOUSE jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wizerunku. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie RIVERHOUSE.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.